ReadyPlanet.com
dot
dot
ยินดีต้อนรับ..
dot
dot
รู้จักสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต
dot
dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletจังหวัดภูเก็ต
bulletอบจ ภูเก็ต
bulletเทศบาลนครภูเก็ต
dot
Newsletter

dot


สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด


ระเบียบการให้เงินกู้ article

      ต้นฉบับ

ระเบียบ

สหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด

ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ 

.. 2554

_____________________________________________________________________

               

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ  67 (8) หมวก  10  ข้อ 95 (10) ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ

ครั้งที่  2553 เมื่อวันที่  19 พฤศจิกายน 255มีมติเอกฉันท์ให้กำหนดระเบียบของสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.2545 

                ข้อ  1. ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้  พ.. 2545 

และระเบียบอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้    ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

                ข้อ  2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  22 กุมภาพันธ์  2554

                ข้อ  3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์สี่ล้อเล็กภูเก็ต จำกัด  ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ พ.. 2553 และให้ใช้ข้อความต่อ ไปนี้แทน

                “ข้อ 10. จำนวนเงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้รายหนึ่ง ๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรรมการดำเนินการพิจารณาเห็นสมควร

แต่ต้องอยู่ภายในจำกัดไม่เกิน   500,000  บาท   (ห้าแสนบาทถ้วน)

                ข้อ  15. เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้นั้น  ให้กำหนด   ไว้ดังนี้

                            ข้อ  (1) เงินกู้นั้น   ให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณากำหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมกับ

ดอกเบี้ยเป็นจำนวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควรตามฐานะของผู้กู้   จำนวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้   แต่ไม่เกินแปดสิบสี่งวดตั้ง

แต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก

                            ข้อ (2) ผู้กู้ไม่ชำระคืนเงินกู้เมื่อถึงกำหนด โดยไม่ได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ หรือ ไม่มีเหตุผลอันสมควร

จะต้องเสียเบี้ยปรับผิดนัดชำระหนี้เป็นรายวัน    ในอัตราร้อยละ 3  ต่อปี  ของต้นเงินที่ผิดนัดในเดือนนั้น   โดยได้รับการผ่อนผันให้อีก    5  วัน                                 

                ในกรณีที่ผู้กู้มีคำขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดำเนินการจะผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ที่กำหนดไว้  ตามความวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินหกเดือน

 

                                                                                                               

ประกาศ  ณ  วันที่  19  พฤศจิกายน   2553

 

         สำเนาถูกต้อง                                                      ดรุณ    สุกใส

                                                                             (นายดรุณ    สุกใส)

                                                                                                                                        ประธานกรรมการ

    (นายดรุณ     สุกใส)

      ประธานกรรมการ

 

 

 
ระเบียบของสหกรณ์

ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และข้อบังคับการทำงาน article
ระเบียบการซื้อขายรถ articleCopyright © 2012 All Rights Reserved.

สหกรณ์สี่ล้อเล็ก ภูเก็ต
ที่อยู่ :  เลขที่ 46/122 ถนน : ประชาสามัคคี ตำบล : รัษฎา :  อำเภอ : เมือง
จังหวัด : ภูเก็ต      รหัสไปรษณีย์ : 83000
เบอร์โทร :  076 - 680810      Fax :   076 – 680811
อีเมล : info@selorlekphuket.com
เว็บไซต์ : www.selorlekphuket.com